Industrien

Statoil

Lokal vækst af national betydning
 
Som Sjællands største erhvervsområde udenfor København oplever Kalundborgs industri en stadig accelererende vækst, og interessen for at etablere sig i netop Kalundborg er støt stigende.  Desuden sker der stærk vækst i de eksisterende virksomheder.
 
Novo Nordisk i Kalundborg
Novo Nordisk i Kalundborg ligger i et industriområde i udkanten af Kalundborg by. Fabriksarealet deles af Novo Nordisk og Novozymes og dækker i alt 1.000.000 m2, hvoraf 120.000 m2 er under tag. Novo Nordisk bruger ca. 67 % af det areal.
Med ca. 2.600 medarbejdere er fabrikkerne i Kalundborg Novo Nordisks største produktionsområde. Produktionen er opdelt på tre områder: Insulinbasisproduktionen (Diabetes API), Insulinfærdigvareproduktionen (Diabetes Pharmaceutical) og Factor VIIa Bulk, som producerer stof til bløderpræparatet NovoSeven®. 
På fabriksområdet er der også laboratorier, kvalitetskontrol, vedligeholdelsesafdelinger, kantine og administration, som er knyttet til produktionsområderne.
Novo Nordisk i Kalundborg deltager desuden i projektet ’Den Industrielle Symbiose’.
 
Novozymes A/S
Med ca. 600 ansatte har Novozymes et af verdens største og mest avancerede anlæg til fremstilling af industrielle enzymer i Kalundborg.

Novozymes er verdens største enzymproducent med 47 % af verdensmarkedet, og i Kalundborg produceres en stor del af firmaets salg. Der er altså tale om store mængder produkt, der skal fragtes fra anlægget. Hertil kommer tilsvarende mængder af råvarer, som bliver brugt i produktionen – også de fragtes til fabrikkerne i Kalundborg.
 
Statoil Raffinaderiet
Statoil Raffinaderiet, der årligt forarbejder omkring fem millioner tons råolie til benzin, diesel og andre olieprodukter, er en af områdets store arbejdspladser. I dag beskæftiger raffinaderiet lige ved 400 egne ansatte – et tal, der i perioder med anlægs- og vedligeholdelsesarbejde fordobles af entreprenørernes medarbejdere. Mange pendler fra andre dele af Sjælland, og flertallet af de beskæftigede på raffinaderiet er afhængige af gode trafikforhold. Hurtig, nem og sikker mulighed for at komme frem og tilbage spiller også en væsentlig rolle for at kunne tiltrække nye medarbejdere, specielt vidensarbejdere, der hyppigt har bopæl i hovedstadsområdet.
StatoilHydro Raffinaderiet arbejder med langsigtede udbygningsplaner, som vil medføre intensiv byggeaktivitet med tilhørende øget trafik i de kommende år og senere en udvidelse af medarbejderstaben – med behov for pendling.
Foruden pendling og kørsel i forbindelse med byggeaktiviteter distribuerer Statoil færdige olieprodukter til store dele af Sjælland og Lolland-Falster fra terminalen ved raffinaderiet. Denne tunge transport varetages af 10 tankbiler – nogle med hængere – som op til tre gange dagligt kører frem og tilbage til læsseramperne på Asnæsvej og årligt tilbagelægger over 900.000 km. Halvdelen af tankbilerne benytter dagligt Rute 23, hvor de af andre trafikanter kan opleves at være til gene, især ved passage af de mange rundkørsler, hvor de tunge biler bremser næsten helt op og bagefter har brug for tid til igen at komme op i fart.
Så der er mange grunde til, at StatoilHydro støtter kommunens ønske om en udbygning af vej- og trafikforholdene i Kalundborg-området, ikke mindst en forbedring af forholdene på Rute 23.
 
Dong Energy A/S
DONG Energy Power A/S, Asnæsværket er Danmarks største kraftværk med to aktive blokke og et anlæg, der er langtidskonserveret. Ud over strøm producerer værket fjernvarme til Kalundborg Kommune og procesdamp til store nabovirksomheder. For øjeblikket beskæftiger virksomheden 150 medarbejdere.
DONG Energy’s datterselskab Inbicon A/S er et firma, der udvikler teknologi til at omdanne og raffinere ikke-træbaseret biomasse til brændsel, foder og grønne kemiske produkter. Inbicon bygger i øjeblikket et demonstrationsanlæg i Kalundborg. Anlægget vil omdanne hvedestrå til ethanol, foder og ligninpiller og skal efter planen være i produktion i forbindelse med klimakonferencen i København i december 2009.
 
National Oilwell Varco
National Oilwell Varco i Kalundborg er virksomhedens produktionsfacilitet af fleksible rørsystemer til transport af olie, gas, vand og kemikalier til brug offshore på det globale marked. Virksomheden beskæftiger mere end 300 medarbejdere på fabrikken i Kalundborg og benytter Kalundborg Havn til transport af færdige rørsystemer. De fleste råmaterialer til produktion transporteres med lastvogne bl.a via Rute 23. Godstransporten på vej er i størrrelses-ordenen 20-30 lastbiler pr. uge.
Virksomheden er i øjeblikket i gang med for ca. 300 mio. kr udbygning af sine produktionsfaciliteter. Investeringen vil øge virksomhedens produktions-kapacitet af fleksible rør til bl.a. olie og gas med op mod 65%. De nye maskiner opsættes og indkøres fra efteråret 2009, så de er klar til drift i foråret 2010.
National Oilwell Varco ser frem til en forbedring af øst-vest forbindelsen, herunder en opgradering af Rute 23, og havneudvidelsen til gavn for medarbejdere og erhvervslivets brugere af veje og havne.
 
Gyproc A/S
Gyproc i Kalundborg producerer og markedsfører gipsplader og konstruk-tionssystemer. Gyproc er en af virksomhederne i Kalundborgs industrielle symbiosesamarbejde. Virksomheden beskæftiger ca. 180 medarbejdere og har megen tung godstransport til og fra fabrikken i Kalundborg.
Virksomheden i Kalundborg forventer en fortsat udvikling med forøgelse af sin produktion i løbet af den nærmeste årrække.
”Vi er en virksomhed med megen tung godstransport til og fra vores fabrik, og det undrer os, at jo tættere vi kommer imod Sjællands største industriområde udenfor København, jo dårligere bliver infrastrukturen. Det er på høje tid, at vi får en opgradering af Rute 23”, udtaler Gyprocs administrerende direktør Mogens Nielsen.
 
NNE Pharmaplan A/S
NNE Pharmaplan Kalundborg er en del af den internationale ingeniør- og konsulentvirksomhed NNE Pharmaplan, der har hovedsæde i København. Kalundborg-virksomheden har været i kraftig vækst de seneste år og beskæftiger i dag ca. 225 personer, hvor en stor del er akademiske medarbejdere. Virksomheden har primært kunder indenfor farma og biotek, men har også lokale kunder indenfor andre industrier. Virksomheden forventer at fastholde sit aktivitetsniveau i de kommende år.
Virksomheden bidrager aktivt til at tiltrække andre farma- og biotek-virksomheder til Kalundborg, og i den forbindelse spiller det en stor rolle, at infrastrukturen er velfungerende. Som situationen er i dag er NNE Pharmaplan i sin rådgivning nødt til at oplyse, at transportvejen ikke er optimal.
Virksomheden har et tæt samarbejde med hovedkontoret i København, hvilket giver en del pendling til København. Desuden er en del medarbejdere bosat i hovedstadsområdet, hvilket betyder daglig pendling til Kalundborg. En opgradering af Rute 23 til motorvej vil forbedre vilkårene for pend-lerne, som kan reducere transporttiden og øge sikkerheden.
Derfor imødeser NNE Pharmaplan en opgradering af Rute 23 til motorvej til gavn for medarbejdere, virksomheder og lokalsamfundet.
 
Frode Laursen A/S
Frode Laursen A/S er en af landets største transportvirksomheder med afdeling i Jyderup. Ca. 120 medarbejdere er beskæftiget i Jyderup og derudover 150 chauffører, lager og kontorpersonale i Tølløse.
Virksomheden opererer med 650 lastvogne dagligt, heraf ca 100 på Rute 23, og har forventninger om, at denne mængde vil stige som følge af indførelsen af modulvogntog. Det vil nemlig betyde, at flere modulvogntog vil gå via Kalundborg - Århus ruten.
For Frode Laursen A/S er det nu på tide, at Rute 23 - Skovvejen opgraderes til motorvej, fordi den vil få en stor betydning som aflastning for motorvejs-nettet Ringsted - Fyn - Taulov - Århus.
 
Klima og energi
For kommune og industri i Kalundborg er det vigtigt at tage klimamæssigt ansvar, og der er et højt fokus på bæredygtighed. Nedenfor er listet nogle eksempler, hvor dette ansvar og fokus har resulteret i konkrete tiltag.
 
Den industrielle Symbiose og virksomhederne i denne (NovoNordisk A/S, NovoZymes A/S, DONG Energy A/S, StatoilHydro A/S, Gyproc A/S, Kara/Novoren, Kalundborg Forsyning, Kalundborg Kommune) har et mangeårigt samarbejde, hvor de bruger spildstrømme af energi og materialer fra hinanden i deres fremstillingsvirksomhed. Siden Symbiosens start i 1982 er der udledt 240.000 tons CO2 mindre om året, sparet 3 millioner m3 vand ved recirkulering og genbrug, 150.000 tons NovoGro har erstattet traditionelle gødningsprodukter, 150.000 tons gærfløde har erstattet almindeligt soyaprotein og 150.000 tons gips har erstattet importeret naturgips. Der arbejdes på fortsat udvikling af den industrielle symbiose.
 
Clean Tech: Kalundborgs virksomheder med symbiose-virksomhederne i spidsen er hovedaktører i clean-tech satsningen på Sjælland. I forhold til clean-tech er København og Sjælland "one out of ten" i verden. Kalundborg er med i satsningen på at fastholde og udbygge denne position gennem etableringen af Copenhagen Cleantech Cluster. En velfungerende klynge skal bindes sammen af en velfungerende infrastruktur.